ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH JĘZYKOWYCH SZKOŁY JĘZYKOWEJ PRO-LANGUAGE LTD W BARNSLEY

Fakt uiszczenia opłaty za kurs – zarówno częściowej jak i całkowitej – jest równoznaczny z zawarciem umowy cywilno-prawnej między Uczestnikiem kursu a Szkołą i jest wyrazem akceptacji postanowień niniejszego regulaminu.

§1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Szkoła językowa Pro-Language Ltd. jest prowadzona przez Magdalenę Turner – magistra lingwistyki stosowanej oraz filologii wschodniosłowiańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz zarejestrowanej w UK jako Qualified Teacher. Szkoła zatrudnia lektorów języka angielskiego z potwierdzonymi kwalifikacjami językowymi wyższych uczelni na kierunkach językowych oraz przygotowaniem pedagogicznym.

 2. Adres siedziby szkoły to: Pro-Language Ltd., McLintocks Building, Summer Lane, Barnsley, S70 2NZ, South Yorkshire, Wielka Brytania.

 3. Szkoła prowadzi kursy języka angielskiego przy użyciu komunikatywnych metod TalkTalk English© oraz Metody Callana na różnych poziomach zaawansowania, organizuje kursy przygotowawcze do egzaminów Cambridge – KET, PET, FCE, CAE, CPE jak również do egzaminów IELTS General i IELTS Academic. Przygotowanie do egzaminów zewnętrznych prowadzone jest metodami podręcznikowymi (głównie wydawnictwa Cambridge University Press). Szkoła oferuje również kursy Medical English i Business English.

 4. Zajęcia metodami TalkTalk oraz Callan dopuszczają rotację lektorów uczących daną grupę w trakcie kursu, aby przyzwyczaić kursantów do różnych akcentów i stylów nauczania. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany lektora prowadzącego zajęcia metodami komunikatywnymi oraz okresowego zastępstwa przez innego lektora. Zmiany te nie stanowią zmian warunków umowy.

 5. Podczas kursu uczestnicy poddawani są regularnym testom i otrzymują oceny procentowe, które wraz z końcowymi testami zaliczeniowymi decydują o ich ostatecznej ocenie z kursu.

 6. Zaświadczenie o ukończeniu całości lub części kursu wystawia się uczestnikom, którzy uzyskali średnią ocenę z testów przekraczającą 70%. W celu uzyskania zaświadczenia o ukończeniu całości kursu (Certyfikat po 11 etapie metody Talk Talk lub 12 etapie Metody Callana) dodatkowo wymagane jest zdanie wszystkich prac pisemnych oraz zadań ze słuchu, które uczniowie znajdą w zeszytach ćwiczeń oraz pozytywne zaliczenie testów ze słownictwa i wyrażeń frazeologicznych na wyższych etapach. W Metodzie Callana 10% końcowej oceny z egzaminu stanowi zaliczenie wszystkich zadań na platformie e-learningowej, do której każdy uczeń otrzymuje dostęp po zapisaniu się na zajęcia Metodą Callana. Certyfikaty wystawiane są i przesyłane w formie elektronicznej. Fizyczna kopia certyfikatu wystawiana jest na prośbę studenta w cenie £3.00.

 7. Godzina lekcyjna w Pro-Language Ltd. trwa 50 minut.

 8. Metoda TalkTalk składa się z 11 etapów. Metoda Callana składa się z 12. Szybkość ukończenia kursu uzależniona jest od ilości spotkań w tygodniu – im więcej spotkań, tym szybszy rezultat. Standardowo grupy spotykają się 2 razy w tygodniu na 2 godziny zajęć lekcyjnych. Przy standardowej ilości spotkań na ukończenie etapów 1-3 przewiduje się około 3 miesięcy, etapy 4-11 zajmują średnio 6-8 tygodni na etap (w zależności od tempa grupy). Istnieje możliwość wydłużenia czasu trwania kursu i ustalenia spotkań 1 raz w tygodniu po 2 lub 3 godziny lekcyjne bądź skrócenia go poprzez ustalenie 3-5 intensywnych spotkań tygodniowo. Pro-Language Ltd zapewnia pełną elastyczność i dostosowanie się do potrzeb kursantów.

 9. Uczestnikami kursu mogą być osoby w wieku minimum 14 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów na uczestnictwo w kursie.

 10. Szkoła Pro-Language Ltd prowadzi kursy językowe dla dorosłych i nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo dzieci na terenie szkoły. Pro-Language Ltd w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez małoletnich z windy znajdującej się w obiekcie.

*Firma Pro-Language KIDS prowadząca zajęcia języka polskiego dla polskich dzieci jest odrębnym projektem naszej szkoły i posiada oddzielny regulamin. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć języka angielskiego, które prowadzone są dla dorosłych.

 1. Odrębnie do zasad obowiązujących wewnątrz Pro-Language Ltd, studenta obowiązuje również przestrzeganie zasad bezpieczeństwa wewnątrz budynku, takich jak nie korzystanie z drzwi przeciwpożarowych, stosowanie się do przepisów przeciwpożarowych, palenie papierosów tylko w miejscach wyznaczonych itd. Szczegółowy regulaminu budynku w załączniku – Aneks 4.

§2 REKRUTACJA

 1. Nowi uczniowie mają prawo do skorzystania z dwóch zajęć próbnych (4 godziny lekcyjne), w których biorą czynny udział. Studentowi, który zdecyduje się na uczestnictwo w dalszych zajęciach tej grupy zostanie wystawiona faktura pro-rata do końca danego miesiąca łącznie z zajęciami próbnymi, w których wziął udział. Student, który podczas lekcji próbnej nie decyduje się na uczestnictwo w kursie, nie ponosi opłaty za zajęcia próbne.

 2. Uczestnicy kursu, którzy wcześniej uczyli się języka angielskiego, przed rozpoczęciem kursu przystępują do testu kwalifikacyjnego (Assessment) celem dopasowania do odpowiedniej grupy lub ustalenia od jakiego etapu należy rozpocząć naukę w przypadku zajęć indywidualnych. Test kwalifikacyjny jest bezpłatny, trwa maksymalnie 45 minut i jest przeprowadzany w formie ustnej.

 3. Szkoła prowadzi rekrutację oraz zajęcia przez cały rok. Naukę można rozpocząć w dowolnym momencie. Minimalny okres uczestnictwa w zajęciach to jeden miesiąc. Rezygnacja z kursu w trakcie miesiąca nie podlega zwrotowi kosztów.

 4. W przypadku grup zupełnie początkujących, kurs Metodą TalkTalk trwa średnio 24 miesięcy, Metodą Callana średnio 18 miesięcy, a następnie mogą być one uzupełniane półrocznym lub rocznym kursem dodatkowym przygotowującym do certyfikatów językowyh Cambridge FCE, CAE lub IELTS. Jest to kurs kształcący dodatkowe umiejętności, niezbędne do zdania zewnętrznych certyfikatów językowych na najwyższym poziomie (rozumienie ze słuchu, formułowanie samodzielnych dłuższych wypowiedzi, pisanie formalnych tekstów, rozumienie tekstów pisanych oraz swobodne wykorzystanie słownictwa i gramatyki na poziomie średnio-zaawansowanym). W trakcie kursu przerabiane są przeszłe zestawy testów egzaminacyjnych oraz organizowane są egzaminy próbne.

 5. W przypadku osób dołączających do aktualnie istniejących grup, kurs Metodami TalkTalk i Callan trwają odpowiednio krócej. Na podstawie testu kwalifikującego, student zostaje zapisany do grupy na odpowiednim poziomie zaawansowania.

 6. Szkoła nie przewiduje przerw w okresie wakacyjnym (lipiec i sierpień). Zajęcia zawieszane są jedynie w okresie Bożonarodzeniowym (10 dni od 24 grudnia do 2 stycznia) oraz 4 dni w okresie Wielkanocnym (od piątku do poniedziałku) – łącznie 14 dni w ciągu roku. W przypadku cenników w systemie stałym zostało to uwzględnione w obliczeniach, poprzez podzielenie roku na 50, a nie 52 tygodnie.

§3 PŁATNOŚCI I OBECNOŚĆ NA ZAJĘCIACH

 1. W szkole obowiązują dwa systemy płatności – stały oraz zmienny, które opisane są w Aneksie 2.

 2. Opłaty za kurs naliczane są według aktualnie obowiązującego cennika (Aneks 1) za minimum jeden miesiąc z góry.

 3. Uczestnik kursu może dokonywać opłaty gotówką lub przelewem bankowym.

 4. Uczestnicy, którzy w trakcie roku szkolnego przyłączają się do grup, w których są jeszcze wolne miejsca, płacą za ilość lekcji, która w danym momencie pozostała do końca miesiąca.

 5. Pro-Language Ltd każdorazowo udziela rabatu za polecenia w wartości 10 funtów od każdej poleconej osoby, które są odliczane od kolejnej faktury po uiszczeniu przez poleconą osobę opłaty za pierwszy miesiąc nauki w naszej szkole. Polecona osoba musi w swoim formularzu rejestracyjnym wpisać nazwisko osoby polecającej w celu potwierdzenia komu należy odliczyć wartość zajęć za polecenie. Promocja funkcjonuje do momentu jej zawieszenia. Szkoła zastrzega sobie prawo nie rozstrzygania sporów wynikających z faktu, że polecona osoba zdecydowała się nie wpisać nazwiska osoby polecającej w formularzu rejestracyjnym.

 6. Szkoła udzieli nagrody w wysokości £50.00 dla osoby osoby, która utworzy dla szkoły dodatkową grupę min.5-osobową na minimum miesięczny kurs.

 7. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie do dwóch tygodni od daty płatności określonej w karcie rejestracyjnej, uczestnik traci prawo do uczestnictwa w zajęciach do czasu uregulowania zaległych należności wynikających z niniejszej umowy. Niewpłacenie kolejnej raty i zaprzestanie uczestnictwa w zajęciach nie jest równoznaczne z rozwiązaniem niniejszej umowy i nie zwalnia uczestnika kursu z zawartych w niej zobowiązań. Dyrektor Szkoły na mocy niniejszej umowy jest uprawniony do dochodzenia kosztów nieuregulowanych należności na drodze sądowego postępowania windykacyjnego. Koszty sądowe, egzekucyjne i windykacyjne ponosi dłużnik.

 8. W przypadku zajęć indywidualnych prowadzonych dla jednej lub dwóch osób, terminy zajęć ustalane są wedle preferencji kursantów i mogą to być terminy elastyczne, dostosowane do dwu- lub trzy-zmianowego trybu pracy. Częstą praktyką jest ustalania zajęć porannych w jednym tygodniu, oraz zajęć popołudniowych w drugim. Szkoła dopasowuje się w 100% do potrzeb klientów i nasi lektorzy dostępni są we wczesnych godzinach porannych, późnych wieczorowych oraz w weekendy. Studenci indywidualni zobowiązani są jednak do przestrzegania zasad odwoływania zajęć obowiązujących w naszej szkole: zajęcia mogą być odwołane bezpłatnie do 24 godzin przed planowaną lekcją. W przypadku odwołania krótszego niż 24 godziny, uczeń zobowiązuje się pokryć 50% kosztu zajęć, natomiast w przypadku odwołania krótszego niż 12 godzin, uczeń zobowiązany jest do pokrycia całości kosztu zaplanowanych zajęć. Wynika to z faktu, iż nasi lektorzy otrzymują grafiki zajęć oraz przygotowania do nich na kilka dni przed ich planowanym odbyciem się – często zajęcia zaplanowane z danym uczniem indywidualnym ustawione są jako środkowe zajęcia danego lektora spośród kilku innych godzin zajęć – nauczyciel i tak jest więc wtedy w pracy i oczekuje od szkoły zapłaty za swój czas. Szkoła nie otrzymując zapłaty za odwołane w ostatniej chwili zajęcia ponosi straty, których mogłaby uniknąć gdyby była w stanie poinformować lektora odpowiednio wcześniej i być może przearanżować pozostałe godziny jego zajęć. Prawidłowa procedura odwołania zajęć to telefon lub sms do lektora, bezpośrednio do właściciela szkoły na nr 07411506402, lub poprzez email wysłany na adres: prolanguageteam@gmail.com.
 9. Terminy płatności miesięcznych za zajęcia grupowe:

 • Pierwsza opłata: po wykorzystaniu wyżej opisanych 4 godzin zajęć próbnych do końca miesiąca.

 • Kolejne opłaty: z góry za kolejny miesiąc, najpóźniej do 30 dnia poprzedniego miesiąca, np. dokonując opłaty za wrzesień, opłata musi być wniesiona do 31 sierpnia. W szczególnych przypadkach, ustalonych z dyrekcją szkoły, możliwe jest przesunięcie terminu wpłaty.

 1. Szkoła oferuje również tłumaczenia ustne i pisemne, szczegółowy cennik w Aneksie 3.

§4 RODZAJE, SKŁAD I LICZEBNOŚĆ GRUP

 1. Uczestnik kursu nie ma wpływu na dobór, ilość i zmiany osób w grupie.

 2. Nauka odbywa się w grupach o liczebności 4-12 osób dla grup standardowych oraz 3 osób dla grup Elite. Zajęcia indywidualne prowadzone są dla jednej lub 2 osób. W przypadku zmniejszenia się lub zwiększenia liczebności grup poniżej lub powyżej ustalonego limitu w systemie zmiennym cena za jednostkę lekcyjną będzie ulegać zmianie według aktualnie obowiązującego cennika.

 3. W przypadku braku zgody uczestników kursu na podwyższenie kosztów za poszczególne jednostki lekcyjne, kurs może zostać rozwiązany a uczestnicy mogą kontynuować zajęcia w grupach na zbliżonym poziomie zaawansowania.

 4. W okresie początkowym bądź w innej sytuacji wyjątkowej Szkoła zastrzega sobie prawo do chwilowego zwiększenia liczby osób w grupie do maksymalnie 15 osób. Standardowo grupy liczące powyżej 12 osób na prośbę kursantów dzielone są na dwie mniejsze grupy liczące 6-8 osób.

 5. W uzasadnionych przypadkach lektor bądź dyrekcja Szkoły ma prawo zaproponować uczestnikowi zmianę grupy. Uczestnik ma prawo odmówić przeniesienia do innej grupy.

 6. Umożliwiamy tworzenie tzw. grup Flexi czyli grup dla zakładów pracy pracujących w systemie 4/3 lub podobnym, które nie byłyby w stanie dostosować się do stałego grafika zajęć. Z uwagi na pełną elastyczność szkoły w przypadku takich grup, nieregularnego grafika zajęć grupy oraz faktu, że szkoła nie ma możliwości dołączenia nowych osób do takiej grupy, podlegają one nieco odmiennemu cennikowi – Aneks 1, punkt Grupy Flexi. Zajęcia w takich grupach muszą być ustalane tak, aby zmieścić się w danej ilości godzin w miesiącu, która średnio wynosi 2 godziny w tygodniu, co z uwagi na elastyczność grafików pracy, czasami może oznaczać 4 godziny zajęć w jednym tygodniu oraz brak zajęć w kolejnym. Zarówno szkoła jak i wszyscy uczestnicy kursu muszą uczestniczyć w ustalaniu terminów spotkań.

 7. Umożliwiamy tworzenie grup zamkniętych, w których nie ma możliwości przyłączenia nowych osób. Grupy takie podlegają osobnemu cennikowi – Aneks 1.

 8. Uczestnik kursu może złożyć wniosek o zmianę grupy, jeśli ma kłopoty z nadrobieniem materiału lub uważa, że byłby w stanie uczyć się szybciej niż jego grupa. Zmiana grupy może nastąpić po konsultacji z metodykiem szkoły, dyrektorem lub jego zastępcą.

 9. W przypadku zmiany grupy na własną prośbę (np. w celu nadrobienia zaległości po długiej nieobecności lub nie radzenia sobie na wyższym poziomie), uczestnik kursu nie może żądać zwrotu opłat za lekcje, na których powtarza materiał ani otrzymywać zniżek za powtarzanie materiału.

 10. Szkoła zastrzega sobie prawo zmiany dni i godzin zajęć, połączenia kilku grup, bądź rozwiązania grupy w przypadku, gdy jej liczebność wynosi mniej niż połowę stanu początkowego a kursanci nie godzą się na podwyższenie kosztów za kurs.

§5 KWESTIE ORGANIZACYJNE

 1. Czasowa nieobecność uczestnika na kursie z jakiejkolwiek przyczyny pozostaje odpowiedzialnością uczestnika i nie stanowi podstawy do zwrotu lub nie wpłacenia należnych opłat za kurs.

 2. Kursanci opuszczający zajęcia podczas których grupa pisze egzamin z danego Stage’a lub piszący powtórkę z egzaminu zobowiązani są wykupić 30min lekcji indywidualnej na ponowne podejście do egzaminu według stawek za zajęcia indywidualne (w dniu tworzenia niniejszego regulaminu koszt zajęć indywidualnych to £25 za godzinę a więc 30 min zajęć indywidualnych to koszt £12.50. Prosimy o sprawdzenie aktualnie obowiązujących stawek). W przypadku większej ilości osób podchodzących do egzaminu, koszt rozdzielany jest proporcjonalnie do ilości osób (np. trzy osoby piszące egzamin poprawkowy zapłacą po £4.20).

 1. W przypadku niezgłoszonych nieobecności na pierwszych lub kilku pierwszych zajęciach w miesiącu uczestnik nie zostaje automatycznie zwolniony z obowiązku dokonania opłaty za cały miesiąc. Odliczenie kosztów za ewentualne nieobecności może nastąpić jedynie po uprzednim zgłoszeniu zaplanowanego urlopu jak opisano w Aneksie 2, punkt Urlopy.

 2. Szkoła zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z ważnych powodów (np. nagła choroba lektora, niekorzystne warunki pogodowe) i w takich przypadkach, wynikających z winy szkoły, zajęcia będą odrobione w innym terminie lub w grupie o zbliżonym poziomie.

 3. Kursant ma obowiązek zgłosić każdą wynikającą w ostatniej chwili nieobecność nawet w przypadku gdy w systemie stałym nie będzie ona refundowana. Prawidłowe odwołanie uczestnictwa w lekcji polega na przekazaniu co najmniej kilka godzin przed planowaną lekcją odpowiedniej informacji sms-em, mailem lub telefonicznie po to, aby lektor prowadzący zajęcia wiedział ile osób ma się spodziewać podczas zajęć.

 4. W przypadku konieczności odwołania zajęć indywidualnych, należy to zgłosić w terminie minimum 3 godzin od planowanego rozpoczęcia zajęć. Zajęcia odwołane terminie krótszym niż 2 godziny podlegają opłacie 50% wartości zajęć indywidualnych a zajęcia odwołane w ciągu 1 godziny od planowanych zajęć podlegają opłacie 100% wartości zajęć. 100% opłaty obowiązuje również w przypadku nie pojawienia się na zajęciach w ogóle bez poinformowania o tym szkoły.

 5. Szkoła rozprowadza bezpłatnie podręczniki kursowe i zeszyty ćwiczeń do Metody Talk Talk w formie plików PDF przesyłanych na maila, które są wliczane w koszt kursu. Zajęcia przygotowujące do certyfikatów językowych wymagają zakupu podręczników odpowiednich dla danego etapu we własnym zakresie.

 6. Szkoła zastrzega sobie prawo wycofania oferty kursu w podanym terminie w przypadku braku miejsc, o czym uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową. W przypadku wniesienia opłaty za kurs w grupie, w której brak wolnych miejsc, uczestnikowi proponowany jest inny termin zajęć lub pełen zwrot wniesionej opłaty.

 7. Wystawianie dodatkowych zaświadczeń wymagających wydruku, podpisu i pieczątek szkoły dla potrzeb pracodawcy lub innej instytucji np. zaświadczenia o uczestnictwie w kursie, referencji lub listu potwierdzającego adres podlega opłacie w wysokości £5.00. W przypadku pism wymagających przesłania drogą pocztową, uczestnik jest zobowiązany dostarczyć szkole zaadresowaną kopertę wraz z odpowiednim znaczkiem pocztowym.

 8. Punktualność na zajęciach wieczornych oraz weekendowych jest obowiązkowa. Spóźnienia na zajęcia odbywające się w trakcie tygodnia w godzinach operowania Recepcji budynku (9:00-17:00) pozostają indywidualną kwestią uczestnika kursu, natomiast w przypadku zajęć odbywających się po godzinie 17:00 oraz w soboty i niedziele, szkoła zobowiązana jest do zamykania budynku ze względów bezpieczeństwa wobec czego brak punktualności kursantów wpływa na opóźnienie czasu rozpoczęcia lekcji lub konieczność przerwania rozpoczętych zajęć w celu wpuszczenia spóźnionej osoby. Po wpuszczeniu grupy przez lektora i rozpoczęciu planowych zajęć nie jest on w stanie ponownie schodzić po uczestników, którzy się spóźnili. W powyższych przypadkach uczestnik zobowiązany jest poczekać do przerwy rozpoczynającej się dziesięć minut przed pełną godziną lub skontaktować się telefonicznie z innym uczestnikiem kursu, który zgodzi się wziąć od lektora klucz do budynku i zejść po daną osobę. Każdy Uczestnik kursu jest zobowiązany do planowego pojawiania się na zajęciach a zajęcia opuszczone z uwagi na spóźnienie się kursanta i niemożność wejścia do budynku nie są winą szkoły i nie będą refundowane.

 9. Szkoła zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika kursu z listy kursantów bez prawa do rekompensaty finansowej oraz bez możliwości ponownego wpisu na kurs w przypadkach rażącego naruszenia porządku Szkoły, a w szczególności w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej innego Uczestnika kursu, lektora lub pracownika Szkoły, udowodnionego aktu poważnej kradzieży lub wandalizmu.

§6 REZYGNACJA Z KURSU

 1. Uczestnik może zrezygnować z nauki w każdej chwili.

 2. W przypadku rezygnacji w środku miesiąca, szkoła nie zwraca płatności dokonanych do końca miesiąca.

 3. Rezygnację z kursu należy zgłosić szkole w formie pisemnej bez obowiązku podawania powodu.

 4. Fakt nie uczęszczania na zajęcia nie jest równoznaczny z rezygnacją z kursu. Brak otrzymania pisemnej rezygnacji uznawany jest za kontynuację kursu i uczestnik jest prawnie zobowiązany do uiszczania opłat za kolejne miesiące wedle warunków niniejszej, prawnie wiążącej, umowy.

§7 JAKOŚĆ NAUCZANIA

 1. Szkoła zobowiązuje się do rzetelności w świadczeniu usług szkoleniowych i stałego nadzoru metodycznego nad kursami. Celem prowadzenia nadzoru, Szkoła zastrzega sobie możliwość wizytacji zajęć przez metodyka, którego zadaniem jest obserwacja przebiegu zajęć i pracy lektora oraz weryfikacja jakości nauczania.

 2. Szkoła zapewnia wysoką jakość świadczonych usług i zatrudnia jedynie wykwalifikowaną kadrę językoznawców z potwierdzonymi kwalifikacjami językowymi oraz przygotowaniem pedagogicznym. Kadra Pro-Language Ltd jest na bieżąco szkolona oraz hospitowana w celu utrzymania wysokiego standardu nauczania.

 3. Uczestnik kursu ma prawo do zgłaszania swoich uwag na temat jakości usług świadczonych przez szkołę w formie pisemnej lub podczas rozmowy z uprawnionymi przedstawicielami Szkoły. Opinię o jakości usług prowadzonych przez Szkołę można również wyrazić w ankiecie przeprowadzanej podczas trwania kursu lub wrzucić anonimową opinię do Skrzynki wniosków i zażaleń znajdującej się przy wejściu do sal Pro-Language Ltd. Szkoła zapewnia o wzięciu wyników ankiet pod uwagę w swej dalszej działalności.

§8 LEKCJE ONLINE

 1. Szkoła Pro-Language Ltd. udziela lekcji online za pośrednictwem oprogramowania Skype lub Zoom. Koszt kursu jest taki sam jak w przypadku zajęć stacjonarnych.

 2. W przypadku zapisu na kurs drogą elektroniczną, potwierdzenie przyjęcia oferty poprzez dokonanie przelewu za opłatę za kurs w całości lub w części jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Umowy i zawarciem umowy cywilno-prawnej bez konieczności składania podpisu na Karcie Rejestracyjnej.

 3. Po dokonaniu zapisu na kurs drogą elektroniczną Uczestnik kursu otrzymuje mailowo potwierdzenie zapisu i przyjęcia płatności oraz kartę informacyjną kursu.

 4. W przypadku zapisu na kurs drogą mailową, potwierdzenie przyjęcia oferty poprzez dokonanie przelewu za opłatę za kurs w całości lub w części jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Umowy i zawarciem umowy cywilno-prawnej bez konieczności składania podpisu na Karcie Rejestracyjnej.

 5. Po dokonaniu zapisu na kurs drogą elektroniczną Uczestnik kursu otrzymuje mailowo potwierdzenie zapisu i przyjęcia płatności za kurs.

§9 PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Uczestnik kursu zobowiązuje się do brania aktywnego udziału w zajęciach zgodnie z zaleceniami nauczycieli, także w przypadku lekcji poświęconych testom do egzaminów Cambridge (KET, PET, FCE, CAE, CPE oraz IELTS).

 2. Uczestnik kursu zobowiązuje się do czytania czytanek i pisania dyktand w trakcie każdej lekcji zgodnie z poleceniami nauczyciela.

 3. Osoby z dysleksją, dysgrafią, dysortografią mogą być zwolnione z czytanek i dyktand, jednakże w przypadku tych osób Szkoła nie będzie ponosić odpowiedzialności za wyniki egzaminów do których będzie przystępował uczestnik i nie może zagwarantować pełni sukcesu językowego.

 4. Uczestnik kursu zobowiązuje się do samodzielnego pisania wszystkich dyktand i egzaminów.

 5. Uczestnik kursu zgadza się na organizowanie powtórek całości już opanowanego materiału, kiedy Szkoła uzna to za celowe.

 6. Uczestnik kursu zobowiązuje się do zaliczania egzaminu na końcu każdego etapu nauki (jest to 11 etapów). W przypadku nie zdania egzaminu w pierwszym terminie, Uczestnik kursu ma prawo ponownego zdawania egzaminu w ciągu dwóch tygodni od daty pierwszego egzaminu, w tym celu musi jednak wykupić minimum 30 min zajęć indywidualnych na powtórne podejście do egzaminu.

 7. Egzaminy kończące etapy przeprowadzane są w czasie zajęć.

 8. Uczestnik kursu nie ma prawa do nagrywania lekcji za pomocą dyktafonu, telefonu lub innych mediów.

 9. Uczestnik kursu przystępujący do egzaminu First Certificate zobowiązuje się do napisania w domu określonej liczby wypracowań w trakcie trwania kursu na podane z góry tematy. Wypracowanie musi zawierać się w przedziale 120 – 180 słów. Każde wypracowanie powinno zostać napisane na oddzielnej kartce papieru z miejscem na komentarz nauczyciela.

 10. Egzaminy organizowane dodatkowo dla Uczestników kursu oraz dodatkowe konsultacje są odpłatne.

 11. Szkoła pobiera opłatę za pośrednictwo w procesie zgłoszeniowym na egzaminy Cambridge ESOL w partnerskich ośrodkach egzaminacyjnych. Opłata wynosi £18.00 od egzaminu.

§10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niestosowanie się do regulaminu może być podstawą do odmowy przyjęcia Uczestnika na kurs lub usunięcia z kursu.

 2. Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu w okresie jego obowiązywania mogą być wprowadzane z jedno miesięcznym okresem wypowiedzenia.

 3. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przypisy Kodeksu Cywilnego.

 4. Wszelkie spory wynikłe na tle niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.

Pliki do pobrania:
Aneks-1-cennik
aneks-2-Szczegółowy-opis-systemów-płatności
Aneks-3-Tłumaczenia-cennik